Roaccutane Kullananlar

Roaccutane sivilce ilacı bu sitede ne işi var diye düşünebilirsiniz ama bu sitede yayınlanmasının sebebi sroaccutane ın daha doğrusu silce ilaçlarının saçla ilişkisi olmasıdır. Roaccutane sivilce tedavisinde kullanılan hap şeklinde ilaçtır ve saç dökülmesi yapar. Benzerleri olan aknetrent ve zoretanin adlı tabletler de isotretionin içeren haplar saç dökülmesi yapar. Roaccutane saç dökülmesi sebebi şu şekilde izah edilmiştir. Biotidinaz eksikliğine sebep olarak vücuttaki biotin oranını düşürür, kandaki biotin azalınca saç kalitesi düşer ve dökülme olur.

Sivilce İlacı Saç Dökülmesi

Sivilce ilacı kullananların hepsinde saç dökülmesi olmaz ama bu yaşta kişiyi çok rahatsız eder. Herkeste aynı şekilde olmaması şu şekilde izah edilir, biotinden zengin beslenen kişilerde biotidinaz eksilse de dökülme görülmez.

Roaccutane a bağlı saç dökülmesi tedavisi günlük 10 mg biotin (B7 vitamini) alınarak önlenebilir. 10 mg B7 vitamini sivilce tedavisi devam ettiği sürece ve sonrası 1-2 ay kullanılmalıdır. Sivilce tedavisi olurken dökülen saçlar geri çıkmayabilir bu sebeple ek olarak biotin alınmalıdır. Biotin sivilce ilacının etkisini azaltmaz hatta cildin daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Bilimsel çalışmanın orijinal halini görmek için aşağıdaki adrese bakılabilir.

ht tp://ww w.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_41_3_90_92.pdf

Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmanın özeti aşağıdadır.

Roaccutane saç dökermi sorusunun net cevabı çalışmada vardır.

Orijinal Araflt›rma

Original Investigation

‹zotretinoin Tedavisinin Serum Biyotinidaz Enzim

Aktivitesi Üzerine Etkisi

The Effect of Isotretinoin on Biotinidase Activity

Mustafa Kulaç, Ahmet Kahraman*, fiemsettin Karaca, Mustafa Serteser*

Afyon Kocatepe Üniversitesi, T›p Fakültesi, Dermatoloji ve *Biyokimya Anabilim Dal›, Afyon, Türkiye

90

Yaz›flma Adresi: Dr. Mustafa Kulaç, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal›, Pembe Hastane 03200 Afyon, Türkiye

Tel.: 0272 217 17 53 Gsm: 0505 691 03 58 E-mail: drmustafakulac@hotmail.com Al›nd›¤› tarih: 20.09.2006 Kabul tarihi: 03.11.2006

Özet

Amaç: ‹zotretinoin keilit, kseroz, kseroftalmi, alopesi, hiperlipidemi, hepatotoksisite ve teratojenite gibi yan etki potansiyellerine

sahip olan bir ilaçt›r. Biyotinidaz esas olarak karaci¤erde üretilir ve k›smi eksikli¤inde seboreik dermatit, saç

dökülmesi gibi dermatolojik yan etkilere yol açabilir. Literatürde baz› çal›flmalar, izotretinoinin biotinidaz enzim aktivitesini

azaltt›¤› ve baz› dermatolojik yan etkilerin bundan kaynaklanabilece¤ini öne sürmektedir. Ayr›ca baz› yaz›larda da hipervitaminoz

A’n›n yol açt›¤› teratojenik tablo ile biyotinidaz eksikli¤ine ba¤l› teratojenik tablolar›n benzerlikleri not edilmifltir.

Bu çal›flmada, izotretinoin kullan›m›n Türk akne vulgaris hastalar›nda, serum biyotinidaz enzim aktivitesi üzerine etkilerinin

incelenmesi amaçlanm›flt›r.

Gereç ve Yöntem: Çal›flmaya 30 akne vulgarisli hasta al›nd›. Hastalar›n karaci¤er enzimleri, lipid profilleri ve serum biyotinidaz

aktiviteleri izotretinoin tedavisinin bafllang›c›nda ve izotretinoin tedavisinin 60. gününde de¤erlendirildi. Ayn› laboratuar

testleri 30 kontrolde de bir kez olmak üzere de¤erlendirildi.

Bulgular: Serum biyotinidaz aktivitesi izotretinoin tedavisinin 60. gününde bafllang›ç de¤erlerine göre anlaml› derecede

düflük bulundu (bafllang›ç: ortalama: 15.11±9.71 U/l; 60.gün: 7.56±5.48 U/l; p<0.0001). Karaci¤er enzimleri ve lipit

de¤erlerinde (HDL d›fl›nda) bafllang›ca göre anlaml› bir yükselme saptand›. HDL’de ise istatiksel olarak anlaml› bir düflüfl saptand›.

 

Sonuç: ‹zotretinoin, ya da onun metabolitleri karaci¤erde biyotinidaz enzim aktivitesini azaltmaktad›r. ‹zotretinoin kullan›m›nda

görülen, deri incelmesi, saç dökülmesi gibi baz› dermatolojik yan etkiler, ilac›n kullan›m› ile ortaya ç›kan parsiyel

biyotinidaz eksikli¤i ile iliflkili olabilir. (Turkderm 2007; 41: 90-2)

Anahtar Kelimeler: ‹zotretinoin, biyotinidaz

Summary

Background and Design: Isotretinoin has many adverse reactions such as cheilitis, xerosis, alopecia, hyperlipidemia,

hepatotoxicitity and teratogenicity. Biotinidase is mainly produced in the liver and partial biotinidase deficiency causes

dermatological manifestations, seborrheic dermatitis, alopecia etc. Some studies suggests that isotretinoin reduces the

serum botinidase activity and some adverse effects might be related this deficiency. In addition, some literatures had

reported that the teratogenic findings related hypervitaminosis A has similar characteristics the teratogenic findings

related biotinidase deficiency. In this study, we aimed to investigate the effect of isotretinion on biotinidase activity in

Turkish patients with acne vulgaris.

Material and Method: Thirty patients with acne vulgaris were enrolled to study. The patients had liver function tests, lipid

estimations, and biotinidase activity evaluations at the beginning and on the 60th day of treatment with isotretinoin. The

same laboratory tests were evaluated in 30 controls only once.

Results: Serum biotinidase activity was found to be significantly decreased as compared to the initial values (Initial value:

mean: 15.11±9.71 U/l; 60th day: 7.56±5.48 U/l; p<0.0001). A statistically significant elevation of liver enzymes and lipids,

except high density lipoprotein, was observed at the end of this study.

Conclusion: It is suggested that isotretinoin isomers-metabolites act in the liver, resulting in low biotinidase activity. Some

dermatological adverse reactions associated isotretinoin therapy such as skin fragility, alopecia might be related partial

biotinidase deficieny. (Turkderm 2007; 41: 90-2)

Key Words: Isotretinoin, biotinidase

www.turkderm.org.tr

‹zotretinoin (13-cis-retinoic asit), baflta nodülokistik akne olmak

üzere birçok deri hastal›¤›n›n tedavisinde kullan›lan oral

sentetik bir retinoiddir. Derideki sebase glandlar›n fonksiyonu,

sebum üretimi ve deri lipit tabakas› bileflimi üzerine belirgin

etkilere sahiptir. Bunlara ek olarak, antiinflamatuar, antibiyotik

ve poral oklüzyon üzerine deskuamatif etkileri vard›r.

Retinoid toksisitesi, vitamin A intoksikasyonunda görülen klinik

bulgular ile benzerlik gösterir1

. S›k görülen yan etkileri

aras›nda mukokutanöz reaksiyonlar, jeneralize pruritus, kserozis,

artm›fl deri frajilitesi, el ve ayak tabanlar›nda soyulma,

saçlarda incelme ve dökülme ve göz komplikasyonlar› yer al›r.

Hiperlipidemi, karaci¤er enzimlerinde yükselme, kas ve kemik

a¤r›lar› görülen bafll›ca toksik etkilerdir2,3.

Biyotinidaz eksikli¤i, otozomal resesif geçiflli genetik bir hastal›kt›r.

Tedavi edilmeyen tam enzim eksikli¤i olan bireyler:

nöbet, hipotoni, sa¤›rl›k, geliflme gerili¤i gibi nörolojik; konjuktivit,

görme bozuklu¤u, optik atrofi gibi okuler, ketolaktik

asidoz, organik asidemi gibi metabolik; deri döküntüsü ve

alopesi gibi kutanöz bulgular gösterebilirler. Serum biyotinidaz›n›n

en önemli kayna¤› karaci¤er olup, serum biyotinidaz

aktivitesi, serum albumin miktar› ile do¤ru orant›l›d›r4

.

Kal›tsal biyotinidaz eksikli¤inin, deri döküntüsü ve konjüktivit

gibi retinoidlerin karakteristik yan etkilerine benzer belirtilere

yol açmas›, izotretinoin kullananlarda, ilac›n karaci¤erde

yol açt›¤› toksik etkilere ba¤l› olarak, akiz bir biyotinidaz eksikli¤i

geliflme ihtimalini akla getirmektedir. Literatürde baz›

çal›flmalar, izotretinoin’in biotinidaz enzim aktivitesini azaltt›-

¤› ve baz› dermatolojik yan etkilerin bundan kaynaklanabilece¤ini

öne sürmektedir5

. Ayr›ca baz› yaz›larda hipervitaminoz

A’ n›n yol açt›¤› teratojenik tablo ile biyotinidaz eksikli¤ine

ba¤l› teratojenik tablolar›n benzerlikleri not edilmifltir6

. Bu çal›flmada,

‹zotretinoin kullan›m›n Türk akne vulgaris hastalar›nda,

serum biyotinidaz enzim aktivitesi üzerine etkilerini incelemeyi

amaçlad›k.

Gereç ve Yöntem

Çal›flmaya, yafl ortalamas›, 20±4.8 y›l olan, 30 akne hastas›

(19 kad›n, 11 erkek) dahil edildi. Yafllar› ve cinsiyetleri benzer

30 sa¤l›kl› hastane çal›flan› kontrol grubu olarak seçildi. Çal›fl-

ma için T›bbi Etik Kurulu onay› ve tüm çal›flmaya kat›lanlardan

gönüllü olur formu al›nd›. Tüm hastalar›n tam kan say›m›, karaci¤er

fonksiyon testleri (AST, ALT, alkalen fosfataz, GGT) ve

lipit profillerini içine alan rutin laboratuar incelemeleri oral

izotretinoin tedavisinin (0.5 mg/kg/24 saat) bafllang›c›nda ve

tedavinin 60. gününde de¤erlendirildi. Ayn› laboratuar testleri

kontrol grubunda bir kez olmak üzere de¤erlendirildi. Biyotinidaz

enzim aktiviteleri, hasta grubunda tedavi bafllang›c›nda

ve tedavinin 60. gününde olmak üzere iki kez; kontrol grubunda

ise yaln›zca bir kez, Wolf ve arkadafllar›n›n7 tan›mlad›-

¤› yönteme göre tayin edildi7

. Tüm hastalar akne semptomlar›nda

düzelme ve oluflan yan etkiler aç›s›ndan takip edildi.

‹statistiksel olarak verilerin normal da¤›l›ma uygunlu¤u Shapiro-

Wilk testi ile de¤erlendirildi. Tedavi öncesi ve sonras› de-

¤erlerin karfl›laflt›rmas› “Paired-Samples T testi” ile yap›ld›.

Bulgular

Hastalar›n hepsinin akne semptomlar›nda 60. gün sonunda

belirgin düzelme görüldü. 30 hastan›n hepsinde dudakta kuruma

ve çatlama (keilit), 27’sinde yüzde eritem ve kseroz,

18’inde deri frajilitesi, 15’inde burun kanamas›, 11’inde saçlarda

incelme, 9’unda vücutta kseroz, 9’unda ön kollarda eritem,

7’isinde palmar eksfoliasyon ve 5 hastada saç dökülmesi meydana

geldi (Tablo 1).

Hastalar›n karaci¤er fonksiyon testlerinde ve HDL d›fl›nda, lipit

de¤erlerinde bafllang›ca göre yükselme görüldü. HDL’ de

ise tedavinin 60. gününde azalma dikkati çekti. Bu de¤ifliklikler

alkalen fosfataz ve ALT d›fl›ndakilerde istatistiksel olarak

anlaml› idi (Tablo 2). Biyotinidaz aktivitesi ise, izotretinoin tedavisinin

 1. gününde bafllang›ç de¤erlerine göre anlaml› derecede

düflük bulundu (bafllang›ç: ortalama: 15.11±9.71 U/l;

60.gün: 7.56±5.48 U/l; p<0.0001 ) (Tablo 3).

Tablo 2. ‹zotretinoinin biyokimyasal testler üzerine etkisi.

Biyokimyasal testler Bafllang›ç (a) 60.gün (b) Kontrol

AST 18.90± 4.88 21.50± 5.72 19.33± 6.32

ALT 15.26± 5.42 18.40± 14.07 18.76± 7.56

Alkalen fosfataz 220.80±133.67 226.33±113.81 188.13±69.95

Trigliserit 97.00± 45.30 131.20± 82.16 126.30±66.10

Kolesterol 154.26± 28.13 175.36± 28.13 158.80±31.89

LDL 81.43± 23.83 99.23± 23.92 84.30±32.15

VLDL 19.04± 9.12 25.80± 16.49 27.64±19.50

HDL 53.33± 9.76 49.40± 10.59 44.03±12.79

De¤erler ortalama± SD olarak ifade edildi. a/b=p<0.05 (ALT ve Alkalen fosfataz için: istatistiksel anlams›z)

Tablo 1. Tedavi alan hastalarda yan etkiler ve görülme s›kl›klar›

Geliflen yan etkiler Hasta say›s› (n=30)

Keilit 30

Yüzde eritem ve kseroz 27

Deri frajilitesi 18

Burun kanamas› 15

Saçlarda incelme 9

Vücutta kseroz 9

Ön kollarda eritem 9

Palmar eksfoliyasyon 7

Saç dökülmesi 5

Kulaç ve ark.

‹zotretinoin ve Biyotinidaz

Türkderm

2007; 41: 90-2 91

www.turkderm.org.tr

Tart›flma

Retinoidler çeflitli biyolojik etkilere sahiptir. Hücre büyümesi,

farkl›laflmas› ve morfogenezi etkiler, tümör promosyonu ve malin

hücre büyümesini inhibe ederler. Ayr›ca immunomodulatuar

ve hücreler aras› yap›flkanl›¤› de¤ifltirici özellikleri vard›r1

. Sebum

sekresyonunu azalt›c› etkisi bilinen, en etkili ilaç, izotretinoin

(13-cis-retinoic asit)’dir. Bu nedenle tedaviye dirençli aknenin tedavisinde

baflar›l› bir flekilde kullan›lmaktad›r. ‹zotretinoinin sebum

sekresyonunu azalt›c› mekanizmas› henüz bilinmemektedir.

Histolojik olarak sebase hücreler bölünmeye devam ederken,

sebum sentezlemezler1

. ‹zotretinoinin mukokutanöz yan

etkileri teorik olarak, epidermal deskuamasyon art›fl›, derideki

sebase glandlar›n fonksiyonu, sebum üretimi ve deri lipit tabakas›

bileflimi üzerine olan etkileriyle aç›klanabilmekle birlikte,

bugüne kadar tam olarak aç›klayan bir mekanizma ortaya konmam›flt›r.

Bu ilac› kullanan hastalar›n hemen hemen tamam›nda

bu yan etkilerin en az bir veya daha fazlas› görülür. Biz de hastalar›m›z›n

tamam›nda keilit, 30 hastan›n 27’sinde de ilave bir

bulgu (yüzde eritem ve kseroz) daha tespit ettik.

Konjenital biyotinidaz eksikli¤i olan çocuklar›n ço¤u kutanöz

ve nörolojik semptomlar ve metabolik anormallikler gösterirler.

Etkilenen çocuklar genellikle, özellikle nemli ve periorifisiyal

alanlarda görülen nonspesifik, eritemli skuaml› olarak tan›mlanan,

makülopapüler bir erüpsiyon gösterirler. fiiddetli

vakalarda likenifikasyon, krutlu lezyonlar görülebilir. Saçlar

seyrek ve incedir. Kirpik ve kafllar› da etkileyebilen parsiyel ya

da total alopesi görülebilir8

. Biyotinidaz biyotinin absorbsiyonunu

ve biyotin ba¤›ml› karboksilazlardan proteoliz yoluyla

a盤a ç›kan serbest biyotinin yeniden ifllenip kullan›l›r hale getirilmesini

sa¤layan bir enzimdir. Bu nedenle eksikli¤inde gö-

rülen belirtiler biyotin eksikli¤indeki ile eflde¤erdir9

. Biyotin

eksikli¤i konjenital enzim eksikli¤ine ba¤l› olanlar d›fl›nda oldukça

nadir olarak görülür. Afl›r› çi¤ yumurta tüketimi (bir biyotin

antagonisti olan, avidin içerir) ve biyotinsiz parenteral

beslenmelere ba¤l› olarak görülebilir. Kollar ve bacaklarda

skuaml› ekzematoid ve kserotik lezyonlar geliflir. “Cheliosis”

(dudak köflelerinde çatlama) ve alopesi vard›r. Letarji ve hipotoni

gibi nörolojik bulgular efllik edebilir10. Biyotinidaz eksikli-

¤i olanlarda görülen bu bulgular izotretinoin kullanan hastalarda

görülen kutanöz yan etkiler ile oldukça benzerlik göstermektedir.

Biyotinidaz enzim aktivitesinin en yüksek oldu¤u

yerin karaci¤er olmas›, izotretinoinin de karaci¤erde s›kl›kla

toksik etkilere yol açmas›, izotretinoin kullanan hastalarda

görülen baz› yan etkilerin, ilac›n karaci¤er düzeyinde bu enzimin

aktivitesini olumsuz etkilemesinden kaynaklanabilece¤ini

akla getirmektedir4,11. Schulpis ve arkadafllar›5 kistik akne

nedeni ile oral izotretinoin kullanan 40 hastada, serum biyotinidaz

enzim aktivitesinde anlaml› bir düflme bulduklar›n› bildirmifllerdir.

Ayn› çal›flmada kan biyotin düzeyinin normal bulundu¤u

ve kutanöz yan etkilerin, enzim aktivitesindeki dü-

flüflle istatistiksel olarak korele olmad›¤›n› rapor etmifllerdir.

Yazarlar, çal›flma grubunda kutanöz bulgular görülür iken nö-

rolojik ve göz bulgular›n›n görülmemesini, izotretinoinin biyotinidaz

enzim aktivitesinde tam bir eksikli¤e de¤il, parsiyel

bir eksikli¤e yol açmas› ile aç›klam›fllard›r. Biz de çal›flmam›zda

Schulpis ve arkadafllar›n›n5 çal›flmas›na benzer olarak enzim

aktivitesinde bafllang›ca göre %50’lik bir azalma tespit ettik.

Literatüre göre enzim aktivitesi %10’un alt›nda ise tam biyotinidaz

eksikli¤i, bundan daha fazla ise parsiyel biyotinidaz

eksikli¤i olarak olarak kabul edilmektedir4

. Bu durumda bizim

hastalar›m›zda da parsiyel biyotinidaz eksikli¤inden söz edilebilir.

Ve izotretinoin kullan›m›na ba¤l› olarak ortaya ç›km›fl

olan baz› yan etkiler bu eksiklik ile aç›klanabilir.

Biyotin eksikli¤inde görülen kutanöz bulgular›n mekanizmas›

bilinmemektedir. Özellikle serumdaki tek zincirli ya¤ asitlerinin

artmas› gibi lipit metabolizmas›ndaki anormallikler üzerinde

durulmaktad›r. Bunun da propiyonil-CoA- karboksilaz

eksikli¤i sonucunda geliflti¤i düflünülmektedir. Uzun zincirli

poli-ansatüre ya¤ asitlerinin sentezindeki veya metabolizmas›ndaki

bozukluk daha da önemli olabilir. Biyotin eksikli¤i

olan hayvanlarda bu ya¤ asitlerinin anormal metabolizmas›

ve deri ya¤ komposizyonundaki de¤iflikliklerin biyotin ve biyotinidaz

eksikli¤inde görülen deri bulgular›n›n gelifliminde

rol oynamas›n›n mümkün oldu¤u ve biyotin eksikli¤i olan ratlara

w-6-PUFA (poli-ansatüre ya¤ asidi) verilerek kutanöz

semptomlar›n geliflmesinin önlendi¤i gösterilmifltir8

.

Sonuç olarak biyotin, glukoneogenez, ya¤ asidi sentezi, dall›-

zincirli aminoasitlerin baz›lar›n›n katabolizmas› gibi önemli

metabolik proçeslere do¤rudan kat›lan bir vitamindir. ‹zotretinonin,

bizim çal›flmam›zla birlikte, toplam iki çal›flmada

parsiyel biyotinidaz eksikli¤ine yol açt›¤› gösterilmifltir. Bu

nedenle bu ilac›n kullan›m›nda ortaya ç›kan baflta mukokutanöz

olmak üzere, baz› yan etkiler bu enzimde meydana

gelen eksiklikle ilgili olabilir. Biyotin deste¤i ile bu enzim eksikli¤inde

görülen belirtilerin önlenebilmesi mümkün oldu¤undan,

izotretinoin alan hastalarda, beraberinde biyotin

deste¤i yapman›n, klinik faydalar›n›n araflt›r›ld›¤› kontrollü

çal›flmalar›n yap›lmas› faydal› olacakt›r.

Kaynaklar

 1. Peck GL, DiGivionna JJ: The retinoids. In: Dermatology in General

Medicine. Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolf K, et al (eds). 5th ed. New

York, Mc Graw- Hill, 1999; 729-50.

 1. Kochbar D, Mildred C: Tretinoin: A review of the nonclinical

developmental toxicology experience. J Am Acad Dermatol 1997;

36: 547-59.

 1. James M: Isotretinoin for severe acne. Lancet 1996; 347: 1749-50.
 2. Wolf B: Biotinidase: its role in biotinidase deficiency and biotin

metabolism. J Nutr Biochem 2005; 16: 441-5.

 1. Schulpis KH, Georgala S, Papakonstantinou ED, Michas T, Karikas

GA: The effect of isotretinoin on biotinidase activity. Skin Pharmacol

Appl Skin Physiol 1999; 12: 28-33.

 1. Watanabe T, Endo A. Biotin deficiency per se is teratogenic in mice.

J Nutr 1991; 121: 101-4.

 1. Wolf B, Grier RE, Allen RJ. Biotinidase deficiency: the enzymatic

defect in late onset multiple carboxylase deficiency. Clin Chim Acta

1983; 131: 273-81.

 1. Mock DM: Skin manifestations of biotin deficiency. Semin Dermatol

1991; 10: 296-302.

 1. Wolf B, Heard GS: Biotinidase deficiency. Adv Pediatr 1991; 38: 1-

21.

 1. Higuchi R et al: Biotin deficiency in an infant fed with amino acid

formula and hypoallergenic rice. Acta Paediatr 1996; 85: 872-5.

 1. Roenick HR: Liver toxity in retinoid therapy. J Am Acad Dermatol

1988; 19: 199-210.

Tablo 3. Serum biyotinidaz enzim aktivitelerinin karfl›laflt›r›lmas›

Bafllang›ç 60.gün Kontrol

Biyotinidaz U/lt 15.11±9.71a 7.56±5.48b 12.57±3.92c

De¤erler ortalama± SD olarak ifade edildi. a/b=p<0.0001; a/c= istatistiksel olarak anlams›z.

Kulaç ve ark.

‹zotretinoin ve Biyotinidaz

Türkderm 92 2007; 41: 90-2

Ww w.turkderm.org.tr

Saç Dökülmesi ve tedavisi hakkında geniş kapsamlı bilgiye http://www.sacdokulmesitesi.net sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.